เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


พิธีทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 7 ชุมชน


นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ประธานในพิธี การทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน โดยมี นางสาวนริศราภรณ์ โยวะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรกระบวนการในการประชุมเพื่อการจัดทำแผนชุมชนเพื่อรับทราบกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ อปท.สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนหรือปรับปรุงแผนชุมชน โดยกระบวนการประชาคม ณ ห้องประชุม บัวชมพูพิลาสเทศบาลตำบลวาปีปทุม
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-03
2021-10-20
2021-10-15
2021-10-08