วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุปรับปรุงสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุบำรุกงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ต้มไม้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน
2  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนัักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (โครงการช่วยเหลือประชาชน โคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการจัดจั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน ธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง