วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซืื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย UHF พร้อมชุดควบคุม อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัต์แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารวารสาร โครงการจัดทำสื่อวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำรับ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด