วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถขยะทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถ ทะเบียน กข ๗๘๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนผดุงธรรม โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปลายฝัน โดยวิธีคัดเลือก