วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ๕๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนเมืองวาปีปทุม,โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมและศูนยพัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน ๒,๗๖๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างทำผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง