วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้าคันหมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๒๙ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อชุดธงญี่ปุ่นพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถดับเพลิง M๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมรถบรรทุก 81-5332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง