วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบเพื่อขุดลอกร่องระบ่ยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 81-5332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถ กข 7872 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อซื้ออุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ๕๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง