วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่่มรายงานผลการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาติดผ้าม่านและเย็บผ้าคลุมโต๊ะ - เก้าอี้ ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถแทรเตอร์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.018-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ เทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 2,805 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง