วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ยางใน ยางรองคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างตัดแว่นสายตาจากการตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถขยะทะเบียน 81-1188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง