วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อเสื้อฝึกอบรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างป้ายรณรงค์และป้ายโครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ทำกิจกรรมและป้ายโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง