วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยครินยา 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจินดาราษฎร์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปทุมพิทักษ์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพิทักษ์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสังขศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง