วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (อาคารป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างทำกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างทำป้าย สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาขบวนกลองยาวพร้อมนางรำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมจุดดอกไม้ไฟและไฟพะเนียงสำหรับโครการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง