วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม- วาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทาสีปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดรริครถยนต์ เลขทะเบียน 81-1129 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง