วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทาสีปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อ วัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง