วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล (M 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ กข 1993 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเสาไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ (น้ำดื่ม) สำหรับบริการประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
โครงการปรัับปรุงทางเดินเท้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกฤษมานิต (ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม)
22  ก.พ. 2566
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพันธ์เพ็ง 1 (ชุมชนหลักเมือง)
22  ก.พ. 2566
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยภวภูตานนท์ 1 (ชุมชนโสมนัส)