วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง