วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ของ อสม.เทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง M ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง