วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุชุดสาธิตการแต่งกายที่ถูกหลักสุขาภิบาล (โครงการอาหารปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาไถดันขยะบ่อขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุปรับปรุงสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุบำรุกงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ต้มไม้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน
2  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนัักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (โครงการช่วยเหลือประชาชน โคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง