วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเล่นเกมส์แต่ละฐาน สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาชุดส่งเสริมและพัฒนาการเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิจใจ สังคม และสติปัญญา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยครินยา 1,2,3,4 และ5 หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนมิ่งเมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคริลิค โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดับพลิง M 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระบะรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน 1993 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาขบวนกลองยาวโครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง