วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมจุดดอกไม้ไฟและไฟพะเนียง สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งและรื้อถอน สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างทำกระทงใหญ่และกระทงลอยสำหรับประเพณีงานวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุถ้วยรางวัลและสายสะพายสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างถ่ายเอการพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างเหมาขนขยะออกจากไหล่ทางอพร้อมปรับเกรดลาดกองขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
15  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายเคาร์เตอร์สติกเกอร์เคลือบพื้นพาสวู้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง