วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างชุดส่งเสริมและพัฒนาการเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมฯ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โครงการขับเคลื่อนยุทธการ มหาสารคามเมืองปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โครงการจัดทำสื่อวารสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้าย สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนกลองยาว โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง