วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชลสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2567
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชลสุข
1  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชลสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง