วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนัักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (โครงการช่วยเหลือประชาชน โคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการจัดจั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน ธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างล้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแอร์โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างซักซ่อมแซมผ้าม่านพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง