วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อเสื้อฝึกอบรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างป้ายรณรงค์และป้ายโครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ทำกิจกรรมและป้ายโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ