วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนผดุงธรรม โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปลายฝัน โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนปทุมพิทักษ์ (จากแยก ถนนเคหะเจริญ ถึง แยก ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม) โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
ซื้อรายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์
9  ก.ย. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว