วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถขยะและรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างขัดสี ลบรอยสเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเวชอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสระแคนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (แท่นตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (กังหันบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างทำผ้าใบกันแดดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๒๙ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง