วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชลสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง (ดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างทำใบประกาศพร้อมกรอบทองลายไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชลสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง