วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรร์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออุปกรณ์ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
วัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ต้นทาง
18  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนและแผ่นพับประชาชสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง