วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว
6  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงและต่อติดอาคารตลาดสดสถานที่รอบตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกณ์ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑๐ (ช่วงแยกถนนศรีมงคล ถึงถนนชลสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถ กข ๑๙๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยครินยา ๑ ทั้ง ๒ ฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
วัสดุก่อสร้าง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง