วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิทักษ์นรากร (ช่วงแยกถนนบุญพิทักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยจินดาราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-0075 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘,๘๒-๐๐๗๕ และ ๕๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซ่อมแซมรถขยะ จำนวน ๓ รายการ
10  ส.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง