วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างทำโครงป้ายนวัตกรรมการจัดการขยะ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพรถ กท3274 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรร์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง