วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลข บร6533 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนปลายฝัน (ช่วงซุ้มประตูวัดศรีชุมพลด้านทิศตะวันตกตรงไปทางทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนพิทักษ์นรากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยจำรัสอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหมู่บ้านสมประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง