วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟจราจรบริเวณแยกร้านสมานบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง M๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ กข 1993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซืื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย UHF พร้อมชุดควบคุม อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง