วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2563
จ้างทำกระทงใหญ่ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมจุดดอกไม้ไฟพะเนียงสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างจำทำป้ายและเอกสารโครงการมีส่วมร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพัก ที่อยุ่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน บร 6533 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง