วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างขยายเขตไฟฟ้าตลาดสดชั่วคราวข้างธนาคารออมสิน (หลังคาโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคเทรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนเมืองวาปีปทุม,โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมและศูนยพัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน ๒,๗๖๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง