วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบแฟ้มแขวน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาขบวนแห่ สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาขบวนกลองยาว สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถขยะบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างทำป้ายสำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเต็นท์นิทรรศการและออกร้านสินค้าโอท็อป สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง