วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างทำป้ายแสดงกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการอบรม โครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการห้องสมุดอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสมนัสประดิษฐ์ เทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนดำเนินงานรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์อื่น เต็นท์ จำนวน ๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง