วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.0.40 เมตร จำนวน 693 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80X 0.80 เมตร จำนวน 58 บ่อ ซอยครินยา 1,2 และ 4 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด ศก. 1 เมตร จำนวน 354 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.40 x 1.57 เมตร จำนวน 14 บ่อ และซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อ พื้นท่ี่จำนวน 497.83 ตารางเมตร ถนนพิทพักษ์นรากร ต.หนองแส. อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.0.60 เมตร จำนวน 276 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.04X1.40 เมตร จำนวน 23 บ่อ ซอยผินซุบสุวรรณ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 281 ท่อน พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.04 X 1.40 เมตร จำนวน 23 บ่อ และซ่อมแซมทางเดินเท้า พื้นท่ีี่ จำนวน 288 ตารางเมตร ถนนมหาปรีชาวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  เม.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการศึกษาตามความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปกิกูลโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง