วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-2719 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างย้ายสายโทรศัพท์ ภายในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติราจ่ายประจำปี 2564 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ กท 3274 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบเพื่อขุดลอกร่องระบ่ยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 81-5332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง