วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนบุญพิทักษ์ตลอดแนวกำแพงวัดโสมนัสประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง