วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงล้อลาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนพันธ์เพ็งฝั่งทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 7872 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง