วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2562
จ้างทำกระทงใหญ่และกระทงลอย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งและรื้อถอนสำหรับโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมจุดดอกไม้ไฟและไฟพะเนียงสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-0075 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมรถดับเพลิง M1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อ รถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ตัวรถขนาด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)