วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนเมืองวาปีปทุม,โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมและศูนยพัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน ๒,๗๖๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ๕๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างทำผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง