วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเดินสายไฟพร้อมติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะทะเบียน 81-1188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปั๊มสูบน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ กข 1993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)