วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปกิกูลโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ กข 1993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ โครงการวันท้องถิ่่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง