วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องมัลติมิเดียโปรแจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ออกกำลังกายเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑฺโรงงาน จำนว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อส้ราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง