วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถขุดตักบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อชุดของรางวัลให้เด็กในการแสดงความสามารถและวัสดุจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็ก โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพักที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 81-2718 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องเชื่อมโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนอารีย์นุวัตร รหัสสายทาง มค.ถ. 17-004 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00-5.50 เมตร ระยะทางรวม 0.342 กิโลเมตร หนา 0.05 ซ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,785.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลวาปีปทุมกำหนด งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 849,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเรืองดำรงด์ รหัสสายทาง มค.ถ. 17-009 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.70-4.00 เมตร ระยะยาว 0.4115 กิโลเมตร หนา 0.15 ซ.ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 1,621.55 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลวาปีปทุมกำหนด งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 867,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตู้ลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 81-5332
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง