วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังแช่น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโพเดียมไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างทำกระทงใหญ่และกระทงลอย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง