วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถขยะทะเบียน 81-1188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลวาปีปทุม
16  ส.ค. 2562
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเทพื้นทั่วไป จำนวน ๓ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการ
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง