วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเทพื้นทั่วไป จำนวน ๓ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการ
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้าคันหมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๒๙ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อชุดธงญี่ปุ่นพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถดับเพลิง M๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง