วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566
31  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-1129 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง