วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 2,749 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 2,749
27  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมรถบรรทุก 81-5332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง