วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซ่อมรถบรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ มค.
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล เทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุก 81-5332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีคัดเลือก
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถุบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๐๐๗๕ มค. หมายเลขครุภัณฑ์ 017-56-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง