วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
17  มิ.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
17  มิ.ย. 2562
โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการวางระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและให้ถูกสุขลักษณะ
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้า ทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง