วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 2,749 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 2,749
27  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมรถบรรทุก 81-5332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
17  มิ.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ