วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการวางระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและให้ถูกสุขลักษณะ
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้า ทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างเวทีห้องประชุมเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่่มรายงานผลการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง