วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างชุดส่งเสริมและพัฒนาการเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมฯ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โครงการขับเคลื่อนยุทธการ มหาสารคามเมืองปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โครงการจัดทำสื่อวารสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง