เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การฝึกอบอรมโครงการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา”


มีการฝึกอบอรมโครงการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้าง หรือพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี วิทยกรพิเศษมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำทีมโดย นายเสถียร ทองสมัคร พร้อมคณะวิทยากร จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและปฏิบัติเสริมทักษะตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์ รวมถึงการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพกสิกรรม ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 16 ตำบล

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07