เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


การฝึกอบอรมโครงการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา”


มีการฝึกอบอรมโครงการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้าง หรือพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี วิทยกรพิเศษมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำทีมโดย นายเสถียร ทองสมัคร พร้อมคณะวิทยากร จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและปฏิบัติเสริมทักษะตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์ รวมถึงการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพกสิกรรม ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 16 ตำบล

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06