เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


อบรมโครงการอาหารปลอดภัย


วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีนายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร ตลาดสดเทศบาล ตลาดโต้งรุ่ง และร้านจำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้มีวิทยากรเชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลวาปีปทุม มาบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร และให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06