เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการบำบัดฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขยะ และปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน (พลังง้วนดิน)


ณ ลำห้วยกุดแคน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขยะ และปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน (พลังง้วนดิน) โดยมีนายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม กล่าวรายงานบริบทพื้นที่อำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วย นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานบริบทพื้นที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม ซึ่งมี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน และประชาชนภายในเขตอำเภอวาปีปทุม เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อจัดการแหล่งน้ำ ขยะ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมลำห้วยกุดแคน ให้มีแหล่งน้ำสะอาด มีระบบนิเทศและสิ่งแวดล้อมดี และยั่งยืนต่อชุมชน และเพื่อเป็นสวนป่าคนเมือง (Urban Forest) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่สร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักในคุณค่าของป่า น้ำทรัพยากรธรรมชาติ

 

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07