เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอวาปีปทุม ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะครู บุคลากร เด็ก เยาวชน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อ ปลูกฝังให้เด็กๆและเยาวชน เรียนรู้บทบาท หน้าที่ของตนเอง มีทักษะชีวิตที่ดี เป็นเด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยที่ดี และรู้จักการทำประโยชน์ เพื่อสังคม ตามแนวคิด “เด็กดีวิถีไทย”

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07